'
12:00 21 2020. :

UR3AC
UR3QQV
UR3QTN
UR4EXF
UR4EXW
UR4LG
UR4PWC
UR4QZZ
UR4RWW
UR5FBM
UR5LAM
UR5ROY
UR5SD
UR5STI
UR5TGK
UR5TL
UR5WCQ
UR5XMM
UR5ZGY
UR6EA
UR6QS
UR7AV
UR7EC
UR7EY
UR7HZ
UR8EQ
UR8RF
US1ZA
US5AT
US5QUB
US7KC
US7VF
UT0EK
UT0LWR
UT1AM
UT1QQ
UT1US
UT2AU
UT2PL
UT2QQ
UT2SQ
UT2UB
UT3RS
UT4LW
UT4QV
UT4ZX
UT5AX
UT5ED
UT5EPP
UT5PQ
UT6HX
UT7AXA
UT7EZZ
UT8IO
UT8NT
UV3RT
UW1WU
UX1BZ
UX1VT
UX4AA
UX7QV
UY5QU
UY5TE
UY5VA
UY8IF
UZ5ZV

:

UR3PA
UR4EYN
UR4RXJ
UR4UWY
UR4ZXX
UR5EPV
UR5FOF
UR5ZQ
UR7CB
US0YA
US1GFT
US5TA
UT0RQ
UT2EF
UT2SW
UT4ZG
UT5AWW
UT5PY
UT5YY
UT7EJ
UT8AS
UV5QQ
UX0FF
UX1AA
UY2UQ
UY5HF
UY5NYY
UY5QZ
UZ5ZU

³
2019-2020